مدارکی که بیمار در اولین مراجعه باید به همراه داشته باشد

مدارک لازم برای دریافت کارت انجمن

شرط استفاده از خدمات رایگان دارا بودن یکی از بیمه‌های زیر می‌باشد