خانم دکتر مرجان کوهزاد محمدی

متخصص رادیوانکولوژی

روزهای حضور در درمانگاه: شنبه تا چهارشنبه

خانم دکتر سارا فراهانی

متخصص رادیوانکولوژی

روزهای حضور در درمانگاه: شنبه تا چهارشنبه

خانم دکتر عارفه سعیدیان

متخصص رادیوانکولوژی

روزهای حضور در درمانگاه: شنبه تا چهارشنبه

خانم دکتر ندا محمدی

متخصص رادیوانکولوژی

روزهای حضور در درمانگاه: شنبه تا چهارشنبه