کلیپ معرفی آذر ۹۸

کلیپ معرفی مرکز تهیه شده توسط واحد روابط عمومی مرکز خیریه درمانی امام حسن مجتبی (ع) در آذرماه سال ۱۳۹۸