اداری

 • مدیرعامل
 • رئیس دفتر و مشاور مدیرعامل
 • مالی 
 • مشارکت های مردمی
 • مدیر داخلی
 • صدور کارت عضویت انجمن
 • روابط عمومی
 • انفورماتیک

 

 • صدور کارت عضویت انجمن

خدمات صدور کارت عضویت بیماران تحت پوشش صدور نامه و معرفی بیماران به مراکز تشخیصی و آزمایشگاههای طرف قرارداد( اتاق ۳۱۴)

 • امور مالی

دریافت کمک های مردمی از خیرین و مردم شریف و ارجمند و همچنین ارائه خدمات مالی و حمایتی به بیماران کم بظاعت(اتاق ۳۱۰)

 • روابط عمومی

ارائه مشاوره و معرفی مرکز و خدمات به بیماران و همراهان آنها و همچنین مردم علاقه مند و خیرین محترم

خدمات بخش اداری

 • صدور کارت انجمنرایگان
 • ارائه معرفی نامه به مراکز درمانی

ساعات کاری