فرم همیار

کرامت تحقق یک رویا است ، تا رسیدن به رویاها راهی نیست ؛ اگر با هم یار باشیم ...