شماره حساب ها

شماره حساب های انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان دزفول

بانک سپه :
شماره حساب : ۱۳۹۹۸۰۰۰۹۲۶۰۱
شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۰۵۵۵۴۲۴۰۷
شماره شبا : IR58 0150 0000 0139 9800 0926 01

بانک ملت :
شماره حساب : ۴۵۵۴۸۶۵۸۳۷
شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۹۴۴۵۴
شماره شبا : IR12 0120 0000 0000 4554 8658 37