اعضای هیئت مدیره و امنا

لیست اسامی هیئت مدیره و امناءانجمن بیماران سرطانی دزفول

۱ محمدرضا اسماعیل چگنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
۲ عبدالعظیم پویا نایب رئیس هیئت مدیره
۳ نعمت اله قندی خزانه دار
۴ دکتراعظم صادقی نیا عضو هیئت مدیره
۵ دکتر محمدرضا کدخدازاده عضو هیئت مدیره
۶ دکتر محمدمهدی مجاهد عضو هیئت مدیره
۷ حاج سعید توتونچی عضو هیئت مدیره
۸ دکتر رضا حکمت زاده بازرس
۹ اسداله هدایت بازرس علی البدل
۱۰ علی محمد فضیلت پناه عضوهیئت امناء و وکیل انجمن

۱۱ دکتر عبدالرحیم صائمی نیا عضو هیئت امناء
۱۲ دکترمحمدرضا حامد عضو هیئت امناء
۱۳ محمد حسین نورالدینی عضو هیئت امناء
۱۴ حمید نادی عضو هیئت امناء
۱۵ حجت االسالم مرتضی بیگدلی شاملو عضو هیئت امناء
۱۶ عبدالمجید طالب زادگان عضو هیئت امناء
۱۷ حمید اکبریان عضو هیئت امناء
۱۸ علی محمد حاج عوض زاده عضو هیئت امناء
۱۹ حاج محمد سعادت پور عضو هیئت امناء
۲۰ سید عزیز غفاری راد عضو هیئت امناء
۲۱ ملک محمد ریاحی عضو هیئت امناء
۲۲ دکتر بهروز اسماعیل چگنی عضو هیئت امناء
۲۳ محمدهادی عارفیان عضو هیئت امناء
۲۴ مهران دواتگران عضو هیئت امناء
۲۵ محمدرضا نظامی پور عضو هیئت امناء
۲۶ محمد آبیار عضو هیئت امناء
۲۷ سعید چینی پرداز عضو هیئت امناء
۲۸ دکترمهدی جوهر عضو هیئت امناء
۲۹ دکترداوود سلمان پور عضو هیئت امناء
۳۰ دکترعلیرضا اسپید عضو هیئت امناء
۳۱ دکترعلیرضا عترت خواه عضو هیئت امناء
۳۲ رحیم علیزاده عضو هیئت امناء
۳۳ عزت اهلل خلقتی بناء عضو هیئت امناء
۳۴ مهدی ابراهیم مهر عضو هیئت امناء
۳۵ رحیم برازنده عضو هیئت امناء
۳۶ محمدرضا سنگری عضو هیئت امناء
۳۷ علیرضا خسروپناه عضو هیئت امناء
۳۸ منصور مخبردزفولی عضو هیئت امناء
۳۹ نعمت اله امینی نیا عضو هیئت امناء
۴۰ عبدالحسین خضریان عضو هیئت امناء
۴۱ مجید هفت تنانیان عضو هیئت امناء
۴۲ علیرضا صمیمی فر عضو هیئت امناء
۴۳ حبیب اله عصاره عضو هیئت امناء